Banner
25.07.2011 06:14 کابل کې د ځمکې لاندې اوبه او راتلونکې انديښنې


07.02.2007 19:46 اوبه او ژوند

چيری چې انسان او يا هر ژوندی موجود اوسيږي، هلته اوبه او ژوند سره په يوه تله کې تلل کيږي. په وچو د ښتواو سپيرو ډاګونو کې(( اوبه د ژوند)) په نامه ه


07.03.2007 19:43 د منرالي اوبو ډولونه

١: کاربونيکې منرالی اوبه:<br /> د دی ډول منرالی اوبو درملی ځانګړنی په اوبو کې د حل شوی کاربن ډای اکسايد غاز د زيات شتوالی له مخی څرګنديږی. د غاز


07.01.2007 19:39 منرالي اوبه څه شی دی؟

منرالی اوبه په عام مفهوم تر ځمکې لاندی د اوبو يو ډول دی. د تعريف په باب يې پوهان بيل بيل نظرونه لری او د ويش په اړوند يی هم يو نظرنه شته <br /> تر ځ


03.05.2007 18:52 په منرالی اوبو درملنه